Plán investičního rozvoje Tetína (Přehled: dokončených investic, investic v realizaci a plánovaných investic)

Plán investičního rozvoje pro 2018
Obec Tetín 

Pracovní skupina Investiční rozvoj
 

A. Dokončené akce 

1. Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení 

Koordinace uložení elektrického, telekomunikačního vedení a veřejného osvětlení do jedné kynety 

Výměna světelných zdrojů v celé obci. 

Odpovědná osoba: M. Novák 

Stav: dokončeno 2017

2. Domeček na hřišti 
Přístavba sprch a toalet k domečku.
Odpovědná osoba: J. Nosek st., Martin Hrdlička 
Stav: dokončeno 2016. 
 
3. Sanace vlhkosti ve škole 
Sanace vlhkých stěn v přízemí budovy školy. 
Odpovědná osoba: V. Pšenička 
Stav: dokončeno 2015 
 
5. Oprava školky 
Oprava padající zdi, rekonstrukce přístřešku, odvodnění pozemku, demontáž starého schodiště a oprava průchodu ze školky na dvůr. Nová výmalba interiéru a oprava toalet. 
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: dokončeno 2016 
 
6. Oprava schodů pod kostelem 
Dokončení oprav schodů pod kostelem sv. Ludmily.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2015 
 
7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt 
Pasport dopravního značení, dotazník pro občany, vypracován projekt pro realizaci nových značek. 
Odpovědná osoba: Ivan Smetana, Martin Hrdlička 
Stav: dokončeno 2017 
 
8. Zateplení kulturního domu 
Kulturní dům je důležitou obecní budovou. Obec proto využila velmi výhodné dotace na zateplení střechy, stěn i oken.   
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: dokončeno 2015 
 
12. Ulice Hájka z Libočan 
Oprava potřebné komunikace, ale díky menší dotaci pouze k parkovišti u hřiště, dořešení dešťové kanalizace. Nutná revize projektu. 
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: dokončeno 2017 včetně všech vjezdů, zůstává sporný vjezd k p. Konvalinkovi
 
14. Cesta v Kodě 
Vyřešen problém přístupu v nemovitostem v Kodě smírnou cestou. Rekonstrukce cesty z Korna levnou variantou, tzn. minimální výdaje obce.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2015 
 
15. Vize rozvoje – základní 
Vytvoření vizí rozvoje, které vydefinují jasnou představu o budoucím rozvoji obce. Opírají se o názory občanů a odborníků. Řeší klíčová místa v obci (Starý Tetín, okolí KD, sportoviště). Podklad pro ÚP.
Odpovědná osoba: O. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2016
 
16. Architektonická studie – Náves (soutěž) 
Za cílem komplexní úpravy historického jádra byla jako první krok uspořádána soutěž o nejlepší architektonický návrh. Výsledky byly prodiskutovány vedením obce a občany. 
Odpovědná osoba: O. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2016 
 
19. Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě 
V návaznosti na zateplení střechy, stěn i oken se vybudovalo nové sociálního zařízení, které bylo ve velmi špatném stavu.
Odpovědná osoba: M. Machulka, L. Burian 
Stav: dokončeno 2016 
 
20. Odvodnění strmých nezpevněných komunikací na několika místech v obci 
Zamezení velké eroze povrchu a odvedení vody do kanalizace v několika ulicích (např. V Rybářích, Pod Valy, Ve Hrobích, od Župní na Damil). Bylo řešeno s vybranými většími investicemi.
Odpovědná osoba: V. Pšenička, M. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2017 
 
27. Oprava sochy Panny Marie 
Oprava socha, která je v majetku obce. Obnovena v souladu s instrukcemi památkové péče.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2017 
 
32. Zateplení školky – projekt 
Vyprojektováno s cílem úspěšného získání dotace na realizování zateplení budovy
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: dokončeno 2016 
 
33. Zateplení školy – projekt 
Vyprojektováno s cílem úspěšného získání dotace na realizování zateplení budovy
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: dokončeno 2016 
 
37. Parkoviště u sokolovny 
Zřízení parkování na východ od budovy a za garáží pí. Plotové. Přesunutí veřejného osvětlení. Na veřejné osvětlení byl připraven projekt a získáno územní rozhodnutí.    
Odpovědná osoba: Pšenička za pomoci Martina Nováka (VO) 
Stav: dokončeno 2018
 
40. Záchody škola 
Rekonstrukce záchodů ve škole
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: dokončeno 2015
 
44. Dešťová kanalizace – pasport 
Pro potřeby odhalení černého vypouštění splaškové kanalizace a do dešťové bylo potřeba zmapovat stávající stav. Tento pasport slouží i jako podklad k žádostem o dotace.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2016 
 
45. ZŠ – odborná učebna – projekt 
Projektová příprava včetně projednání odborné učebny pro účel získání dotace 
Odpovědná osoba: M. Hejna, M. Machulka 
Stav: dokončeno 
 
49. Nový hřbitov – oprava 
Oprava márnice, hřbitovní zdi a okolní zeleně 
Odpovědná osoba: S. Syrovátková, M. Machulka, V. Pšenička 
Popis: dokončeno 2016 
 
57. Opravy komunikací na Tetíně 
Opravy komunikací (V Rybářích, Ve Hrobích, Župní), jejich povrchů, vpustí, obrubníků apod.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2017
 
58. Oprava trafiky 
Odpovědná osoba: M. Hrdlička, B. Kahlert
Stav: dokončeno 2017 
 
60. Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko 
Dopravního značení cyklotrasy, zanesení do map a dílčí opravy cest.
Odpovědná osoba: Hrdlička Ondřej 
Stav: dokončeno 2017
 
62. Tetínský potok – úprava 
Estetická úprava koryta potoka kameny z místních lomů pod čističkou.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2018
 
64. Polní cesty – účelové komunikace – projekty 
Jsou to projekty polních cest/účelových komunikací v majetku obce, které se mohou opravovat za finance SPÚ. Role obce byla iniciační a kontrolní.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2017
 
66. Zateplení školky – realizace 
Na základě investice 32. (Zateplení školky-projekt) zajištěna realizace zateplení.
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: dokončeno 2017
 
68. Opravy komunikací na Tetíně - 2.etapa – Chmelenského – realizace
Opravy komunikace ulice Chmelenského na základě získané dotace. Oprava povrchu, oprava vjezdů a vytvoření parkovacích stání.
Odpovědná osoba: M. Machulka, V. Pšenička 
Stav: dokončeno 2017
 
69. Dobudování splaškové kanalizace – Ve Mlýně 
Dokončení kolaudace a dobudování přibližně 35 m řadu.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: dokončeno 2018

B. V realizaci 

9. Obnova zeleně v obci
Vypracování projektu obnovy a ochrany zeleně uvnitř obce a následná žádost o dotaci z MŽP na kácení, sázení nových stromů a jejich péči.  
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: projekt dokončen, čeká se na dotaci
 
11. Sanace stěn a rekultivace Modrý lom 
Více na straně …
Odpovědná osoba: M. Hejna, M. Hrdlička 
Stav: přislíbena dotace, realizace 2018 a 2019
 
13. Projektová dokumentace chodníků v ulici Na Knížecí 
Více na straně…
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: projekt dokončen, je schvalován úřady a žádá se o dotaci
 
18. Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín 
Více na straně…
Odpovědná osoba: O. Hrdlička 
Stav: projekt dokončen, je schvalován úřady a žádá se o dotaci
 
21. Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii 
Navazující projekt (pro Územní rozhodnutí) na investici č. 16 pro komplexní úpravu historického jádra Tetína. Následovat bude dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, stavební povolení. Poté je možné stavbu realizovat. Nejprve se soustředíme především na komunikaci Na Parkáně včetně prostorů před farou a kostely
Odpovědná osoba: O. Hrdlička 
Stav: projekt je v realizaci 
 
22. Územní plán obce 
Vytvoření územního plánu. Územní plán předem určuje jasné limity pro investory a majitele nemovitostí a definuje jasnou vizi rozvoje obce. Předchází stresovým situacím a sporům, které obec pak musí řešit. Základním podkladem pro Územní plán jsou Vize rozvoje.
Odpovědná osoba: O. Hrdlička 
Stav: v létě 2018 bude dokončena návrhová část
 
23. Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt 
Vyprojektování technicko-provozní studie pro Sportovní areál, park u nového hřbitova, hřbitov a jeho nejbližší okolí. 
Odpovědná osoba: O. Hrdlička, L. Burian 
Stav: přípravné práce pro projekt
 
28. Dobudování splaškové kanalizace – projekt 
Vyprojektovat splaškovou kanalizaci až na konec obce směrem na Beroun. 
Odpovědná osoba: M. Hrdlička, M. Machulka 
Stav: projekt je v projednávání 
 
31. Zateplení a oprava muzea – projekt 
Projektování celkové rekonstrukce a zateplení budovy muzea, kde se počítá s rozšířením muzea.
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: projekt je v realizaci
 
34. Rybník na návsi – projekt
Více na straně…
Odpovědná osoba: O. Hrdlička, M. Novák, 
Stav: projekt dokončen a je schvalován úřady
 
39. Vysokorychlostní internet - projekt
Na Tetíně chybí vysokorychlostní internet a je potřeba tu problematiku ve střednědobém horizontu řešit. Firma Cetin bude projektovat hlavní řád a pravidla pro rozvody sítě po obci.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička, O. Hrdlička, M. Haber 
Stav: přípravné práce pro projekt
 
41. Sběrný dvůr 
Více na straně…
Odpovědná osoba: M. Novák 
Stav: projekt dokončen, realizace je v návaznosti na dotaci 
 
42. Kostely – oprava – administrativní podpora 
Iniciovat v církvi zájem opravit objekty a poskytnout jim event. administrativní podporu. A to v návaznosti na projekt Svatá Ludmila 1100 let a také na investiční akce 16 a 21. 
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: průběžná administrativní podpora 
 
43. Nádrž na vodu – Starý hřbitov 
Umělohmotná nádrž na vodu u kostela bude přesunuta za hřbitovní zeď a bude do ní doveden svod na vodu u okapu. Hřbitov je sice pozemek církve, ale jedná se o veřejné prostranství a tak by se měla obec umět postarat. 
Odpovědná osoba: M. Novák, J. Pinkas, Z. Páleníček
Stav: bude dokončeno 2018
 
54. Kulturní dům – dokončení exteriéru 
Více na straně …
Odpovědná osoba: V. Pšenička 
Stav: bude dokončeno 2018 
 
59. Oprava zábradlí a zídek 
Dílčí oprava zábradlí a zídek kolem místních komunikací. Již částečně realizováno.
Odpovědná osoba: V. Pšenička 
Stav: průběžně realizováno
 
65. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace 
Více na straně…
Odpovědná osoba: I. Smetana 
Stav: částečně realizováno v roce 2017, pokračuje se v 2018
 
70. Opravy komunikací – projekty (Bořivoje + Na Příkopech, Obratiště bus, V Rybářích, Damilská)
Více na straně…
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: průběžná příprava projektů ulic od roku 2017
 
71. Starý hřbitov – oprava zdi 
Zeď je v majetku římskokatolické církve, ale díky dotační výzvě MZE se ZO rozhodlo podpořit její opravu administrováním dotace. Finančně se obec na opravě podílet nebude.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: administrování dotace, bez finančního podílu
 
73. Polní cesty – účelová komunikace 6u – realizace 
Více na straně …
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: polní cesta od hřiště k železnici. Těsně před dokončením
 
74. Oprava komunikace V Rybářích - realizace 
Více na straně …
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: bude realizováno v roce 2018
 
76. Oprava fasády veřejné WC 
Více na straně …
Odpovědná osoba: M. Hrdlička 
Stav: bude realizováno v roce 2018
 
77. ZŠ – odborná učebna – realizace 
Více na straně …
Odpovědná osoba: M. Machulka 
Stav: realizováno přes léto 2018
 
Zdroj: Plán investičního rozvoje obce Tetín.