Plánované investiční akce připravované a realizované do konce roku 2018

Do konce roku 2018 budou realizovány nebo projektově připravovány následující aktivity uvedené v pořadí v jakém jsou projektově připraveny, schváleny Zastupitelstvem obce, jsou realizovány nebo je realizace před zahájením.

 

Sanace stěn a rekultivace Modrý lom 
Na revitalizaci Modrého lomu a jeho okolí po jeho zavezení byla získána dotace. Je připraven projekt revitalizace, zakázka je rozdělena do několika etap. V roce 2018 se plánuje zajištění hlavní stěny proti pádu kamenů. V další fázi bude opraven také portálový tunel a přístupové komunikace.
 
Kulturní dům – dokončení exteriéru 
Po celkové rekonstrukci střech a fasády objektu Pohostinství a Kulturního domu, na kterou obec získala dotaci, bylo potřeba dokončit opravy přímo nesouvisející s touto rekonstrukcí. Jednalo se o úpravu soklu, okapní chodník kolem objektu, hlavní schodiště do pohostinství a boční vstupy do Kulturního domu, rekonstrukce letní zahrádky. Ještě zbývá opravit hlavní vstupní schodiště do Kulturního domu, tato oprava proběhne na podzim. Do budoucna se plánuje přestavba vestibulu Kulturního domu, možná výměna inženýrských sítí a úprava parku u Kulturního domu.
 
Polní cesta od hřiště k Berounce
V rámci projektu Stezka svaté Ludmily se v současné době dokončila oprava polní cesty od hřiště k Berounce, která přímo navazuje na nedávno zrekonstruovanou ulici Hájka z Libočan.  Cesta bude částečně zpevněná štěrkodrtí a takto umožní kvalitnější přístup pro pěší a cykloturistiku k řece Berounce a k následně navazující stezce do Srbska. Obec Tetín pro tento účel čerpala dotaci ze SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond).
 
Oprava komunikace V Rybářích 
Pokud se nic neočekávaného nestane, ještě na podzim 2018 proběhne oprava komunikace v ulici V Rybářích. Obdobně jako u opravy ulice Chmelenského a ulice Hájka z Libočan se podařilo na opravu získat dotaci. Stávající nevyhovující povrch bude odstraněn a nahrazen novým asfaltovým povrchem.
 
Oprava fasády veřejného WC 
Fasáda tohoto objektu není pěkná a bylo by vhodné jí opravit. Proto obec využila příležitosti, kdy Římskokatolická farnost Beroun plánuje opravit fasádu Hasičárny, a nechá opravit i tento obecní objekt tak, aby vznikl jednotný celek na turisticky frekventovaném místě. Objekt WC bude opraven i ze strany školní zahrady. Opravu fasády hasičárny financuje farnost. Oprava proběhne v červenci nebo srpnu.
 
Základní škola – odborná učebna 
Oprava střechy a stropu nad 2. nadzemním podlažím a vznik nové učebny v podkroví budovy základní školy je popsán ve vlastním článku tohoto zpravodaje. Tato náročná rekonstrukce proběhne převážně přes prázdniny s předpokládaným malým přesahem do září tak, aby dočasná výuka dětí v Kulturním domě byla po co nejkratší dobu.
 
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci 
Byl zpracován projekt na dopravní značení po celé obci.  V současné době dochází k postupné realizaci dopravního značení, které zajistí větší přehlednost a bezpečnost silniční dopravy v obci.
 
 
 
U následujících akcí se finišuje s jejich projektovou přípravou, případně probíhá jednání s dotčenými orgány státní správy a vyřizuje se povolení pro realizaci těchto akcí, případně se shání finanční prostředky z dotací pro jejich realizaci.
 
Příprava dokumentů pro realizaci chodníků v ulici Na Knížecí 
Ulice na Knížecí je klíčová komunikace protínající Nový Tetín. Snahou je vyřešit chodníky od Kulturního domu až k výjezdu na Srbsko resp. k odbočce do ulice Hájka z Libočan. V současné době po získání souhlasů většiny vlastníků vjezdů a dále dotčených orgánů státní správy a vlastníka krajské hlavní silnice byl dokončen projekt pro stavební povolení, kam byly zapracovány veškeré připomínky. Nyní nás čeká další kolečko pro získání finálních souhlasů a předpokládáme v roce 2018 získání stavebního povolení tak, aby bylo možné zažádat o dotaci, případně rovnou realizovat tuto investici. Nutným předpokladem realizace bude získání dotace a současně se pokusíme zajistit i opravu komunikace 3. třídy ve správě KSÚS.  
 
Projektová dokumentace cyklostezky z Berouna na Tetín 
Vedení obce chce na Tetín přilákat více turistů a zároveň zajistit bezpečnější dopravu pro cyklisty, chodce a obyvatele bytových domů na rozvodně a pro chodce, směřující z Tetína do Berouna. Řešením je vybudování cyklostezky či pěšího chodníku z Berouna na Tetín. Součástí projektu je také zbrzdění dopravy při vjezdu do obce. V současné době finišuje zpracování projektové dokumentace a probíhá dořešení majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených pozemků.
 
Rybník na návsi 
V rámci architektonické studie byl vyčleněn ucelený projekt revitalizace požární nádrže a jejího okolí a to z důvodů vypsaných dotačních programů na revitalizaci rybníků a požárních nádrží a zadržování vody v krajině. V první části bylo provedeno dovedení přepadové vody z Domášova spolu s výměnou hlavního vodovodního řadu přes Velkostatek. V druhé části se dle návrhu architektonické studie dokončuje projektová dokumentace nutná pro získání povolení stavby tak, aby bylo možné žádat o dotaci.  
 
Sběrný dvůr v prostoru Modrého lomu
Vzhledem k nedůstojnému umístění sběrného dvora u Nového hřbitova a i k nedostatečnému prostoru na tomto místě je naplánováno přesunutí sběrného dvora do prostoru Modrého lomu. Byla dokončena projektová dokumentace a získáno povolení stavby. V současné době je zažádáno o dotaci na tuto investici, čeká se na její výsledek, bez získání dotace by nebylo možné tuto investici realizovat. 
 
Opravy komunikací – projekty 
V období do roku 2020 lze očekávat dotační výzvy na opravy komunikací, z tohoto důvodu je potřeba zajistit projektovou připravenost. V současné době se připravuje projektová dokumentace pro ulice Bořivoje,  Na Příkopech, obratiště autobusů s možnou zastávkou u vinárny.  Současně se řeší v rámci celkové architektonické studie návsi i ulice Na Parkáně vedoucí ke škole. Následně se počítá i s ulicí Damilskou. Předpokládá se postupné dokončování těchto projektů. Nutnou podmínkou rychlé realizace je  úspěšné získávání dotací. 
 
Zdroj: 24. číslo Tetínského zpravodaje