Úpravy historického centra Tetína

 V roce 2021 uplyne 1100 od zavraždění kněžny Ludmily, pramáti rodu Přemyslovců, první historické české kněžny. Událost, jež se odehrála v roce 921 na Tetíně, je jedním z prvních kalendářních dat z české historie.

Během nastávajícího desetiletí by obec měla dokončit rekonstrukci veřejných prostor, památek, komunikací. Cílem je ukázat místo, spjaté s nejstarší českou historií, jako cíl turistického výletu, či jako významnou lokalitu, vhodnou pro doplnění mimoškolního vzdělávání.

Cílem revitalizace návsi je upravit centrální prostor obce Tetín tak, aby tvořil důstojné prostředí historických památek nacházejících se v tomto prostoru a spolu s nimi vytvořil jeden kompaktní celek, který bude nejen hlavní doménou obce Tetín, ale zároveň bude sloužit ke krátkodobé rekreaci (úprava veřejné zeleně), k podpoře cestovního ruchu (informační prvky, parkovací místa, veřejné služby apod.) a zároveň také zkvalitní místo pro bydlení místních obyvatel.

SOUČASNÝ STAV

V posledních patnácti letech se veřejná výstavba v obci Tetín soustředila na vybudování inženýrských sítí, což byl první krok ke zkvalitnění života v obci. Na konci devadesátých let minulého století proběhla kompletní plynofikace obce, v uplynulých 5 letech proběhla výstavba splaškové kanalizace včetně výstavby čistírny odpadních vod a rekonstrukce dešťové kanalizace, spolu s výstavbou splaškové kanalizace proběhla rekonstrukce vodovodních řadů a nyní probíhá výstavba vodovodního přivaděče Želivky pro posílení místního zdroje pitné vody.

Proto je logické, že se obec o 850 obyvatelích nemohla v uplynulých letech plně soustředit na úpravu veřejných prostranství a komunikací, které byly poškozovány výstavbou inženýrských sítí a jejichž výstavba plně zatížila rozpočet obce. V současné době jsou inženýrské sítě hotové a je možné přistoupit k úpravám veřejných prostranství.

Současný stav historického centra obce jako veřejného prostranství je poplatný minulé době, kdy nebyla regulována výstavba rodinných domů z bývalých statků a nebyly udržovány církevní památky a zároveň se neupravovala veřejná zeleň. Místní komunikace jsou částečně upravené asfaltové, částečně nezpevněné, parkové plochy jsou udržované, ale bez návaznosti na okolí a v některých místech s absencí vzrostlé zeleně, částečně chybí občanská vybavenost – veřejné záchodky, vyhrazené parkovací prostory, stravovací služby apod.

PŘEDPOKLÁDANÝ UPRAVENÝ STAV HISTORICKÉHO CENTRA

Celková úprava historického centra obec je rozdělena do několika etap, rozdělených na několik na sobě nezávislých částí rozdílných jak druhem úpravy (úprava objektů, parkové plochy, místní komunikace), tak finanční nebo časovou náročností. Posloupnost jednotlivých fází realizace může být jiná než níže uvedená. Cílem je komplexní úprava historické části obce Tetín v přibližně desetiletém horizontu. V rámci celkové úpravy je i snaha o přeložení nadzemního vedení elektro, ale toto není plně v kompetenci obce Tetín.

ETAPIZACE ÚPRAV

1.ETAPA – ÚPRAVA PARKU NA NÁVSI

Úprava parku na návsi spočívá v začlenění parku do okolních komunikaci vybudováním pěších cest, zrevidování stávající zeleně a výsadba nové vzrostlé zeleně, vytvoření odpočinkového prostoru s kašnou pro krátkodobou relaxaci.

2.ETAPA – ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED FAROU

Úprava prostranství před farou a v blízkosti kostela sv. Kateřiny obsahuje vybudování nové komunikace mezi ulicemi Hradní a Na Parkáně a částečně v ulici Hradní (stávající plocha je nezpevněná) z vybudováním vyznačených parkovacích míst a úprava stávající zeleně s jejím doplněním.

3.ETAPA – ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ MEZI KOSTELEM SV. JANA NEPOMUCKÉHO A ŠKOLOU

Tato úprava spočívá v doplnění povrchu nezpevněné komunikace, doplnění vzrostlé zeleně u prostoru dětského hřiště, vybudování parkovacích míst u kostela sv. Jana Nepomuckého, vybudování stanoviště pro kontejnery tříděného odpadu a úprava parku u kostela sv. Jana Nepomuckého.

4.ETAPA – KAŠNA V PARKU NA NÁVSI

Vybudování kašny v parku na návsi navazuje na odstraněnou mramorovou kašnu v minulosti. Kašna bude umístěna v centru parku jako hlavní prvek parku.

5.ETAPA – ÚPRAVA PROSTORU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Cílem této úpravy je zmenšení asfaltové plochy u autobusové zastávky, navržení pěší cesty k požární nádrži a úprava vlastního prostoru zastávky autobusu včetně krytého přístřešku.

6.ETAPA – ÚPRAVA VJEZDU DO ZÁMKU

Nezpevněná část před vjezdem do zámeckého areálu bude zrekonstruována, bude vytvořena nová komunikace pro vjezd do zámeckého areálu a k přilehlým budovám. Jsou navržena nová parkovací stání se vzrostlou zelení. K této části patří i úprava chodníků kolem místní hlavní komunikace s možností uložení nadzemního telefonního vedení do prostoru chodníků.

7.ETAPA – VYBUDOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZÁCHODKŮ

V prostoru stávajících sociálních zařízení požární zbrojnice je navrženo vybudování sociálního zařízení tak, aby sloužilo nadále pro potřeby sboru dobrovolných hasičů a nově i pro potřeby veřejnosti.

8.ETAPA – REKONSTRUKCE BUDOVY MUZEA

Stávající objekt muzea je kromě 1.N.P. uličního traktu, kde je vybudováno vlastní muzeum, nevyužit. Cílem této etapy je využití nevyužitých prostor pro potřeby obecního úřadu, pro stravovací služby, pro společenské a kulturní využití.

ETAPA Č.1 – ÚPRAVA PARKU NA NÁVSI

V současné době je vytvořena projektová dokumentace na úpravu parků před zámečkem a na tuto úpravu bylo požádáno o dotaci z titulů Středočeského kraje. Úprava parku na návsi spočívá v začlenění parku do okolních komunikaci vybudováním pěších cest, zrevidování stávající zeleně a výsadba nové vzrostlé zeleně, vytvoření odpočinkového prostoru s kašnou pro krátkodobou relaxaci. V první fázi dojde k odstranění nevyužitých obrubníků, odstranění částí živého plotu a pokácení smrku. Bude vyrovnán stávající povrch a upraveny stávající svahy na východní straně. Bude upraveno místo přívodu vodovodního potrubí k budoucí kašně.

Nové cesty jsou navržené jako sypané z přírodního kameniva nebo pískové směsi s vyrovnanou křivkou zrnitosti. Vytyčení cest proběhne dle projektu na místě. Cesty budou lemovány obrubníky ze žulových kostek 190/190/190 mm do betonového lože. V rámci dokončovacích prací bude provedena výsadba vzrostlých stromů (7 ks Tilia cordata – lípa srdčitá – středně vysoký strom ) a cca 10 ks keřů v. 1,5 mm, které budou vybrány v další fázi. Budou osazeny parkové lavičky v počtu 10 ks a odpadkové koše .

ETAPA Č.5 – ÚPRAVA PROSTORU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

V současné době schválila obec Tetín zapojení do projektu obnovy prostranství kolem autobusových zastávek Zastávky 2012 v rámci karlštejnského regionu. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny podklady pro zažádání o dotaci.

ZÁVĚR

Úprava tetínské návsi je časově i finančně náročný projekt, který v celé jeho šíří není plně v možnostech obce. S ostatními kolegy ze zastupitelstva obce i mimo něj se budeme snažit získat prostředky pro tuto investici a použijeme naše schopnosti k tomu, aby se co nejvíce z výše uvedených akcí povedlo zrealizovat. Samozřejmě vítáme veškeré Vaše nápady, které by ukázali i třeba jiný pohled na tuto problematiku, které etapy upřednostnit apod.

Za Tetín 2010 Martin Machulka